Projektet

Bakgrund

Elevers beteende är avgörande både hemma och i skolan. Projektet tar vara på denna faktor och uppmuntrar elever att spara energi. Som stödorganisation av Covenant of Mayors har nätverket SERN förpliktigat sig att främja internationella handlingar som hjälper till att uppfylla Covenant of Mayors mål och mer generellt målen som Europeiska Unionen satt upp inom energiförbrukning. 50/50-projektet och dess metod har ursprungligen utvecklats inom Europaprojektet Euronet 50/50 med stöd av EIE (Energy Intelligent Europe).

Mål

  1. Värdera, överföra och fortsätta utveckla resultaten från originalprojektet (Euronet 5050) på en större skala;
  2. Öka medvetenheten bland eleverna på temat energibesparingar;
  3. Utveckla en process som syftar till att engagera ett stort antal aktörer på lokal och transnationell nivå.

Hur fungerar det?

Projektet kommer ta in en metodologi i klassrummen som har använts för att lära barn hur man på ett smart sätt använder energi och hur man sparar den genom handlingar som leder till beteendeförändringar hos eleven. Dessa förändringar kommer starta en process som slutligen kommer leda till mindre energislöseri i skolorna. Skolorna och kommunerna (som oftast är huvudmän för skolorna) kommer i början av projektet överens om ekonomiska incitament för att stödja aktiviteterna. 50% av energibesparingarna som genererats av projektet genom elevers och lärares beteendeförändringar kommer återbetalas till skolan medan 40% av den andra delen blir ett överskott till kommunen som betalar räkningarna. Återstående 10% ges till SERN som ett bidrag till projektets omkostnader. I slutändan vinner alla: skolan får extra pengar, kommunerna får lägre kostnader och hjälper till att nå miljömålen som satts på regional, nationell och europeisk nivå.

Aktörer och roller

SERN – Koordinerar den generella implementeringen av projektet, säkrar de organisatoriska och administrative aspekterna ur ett transnationellt perspektiv. Nätverket är ansvarigt för att rapportera aktiviteterna till de finansierande organisationerna som bidrar till implementeringen av projektet. Det sköter också projektets hemsida för att främja och stödja projektet. Det identifierar experterna som stödjer skolorna när det behövs. Slutligen så utvecklar det, köper in och distribuerar 50-50 verktygslådan till skolorna (termometer, lux-mätare, material för energiteamen).

Kommunerna – Identifierar grundkalkylen för besparingarna med hjälp av tidigare konsumtion, de hjälper skolan i beräkningarna och överför 50% av pengarna som sparats av skolan.

Skolorna – Skapar ett energiteam: en grupp bestående av elever, lärare, en representant från kommunen och energiexperten. De implementerar metodologins alla steg och interagerar med kommunen och SERN. De delar med sig av sin aktivitet på projektets hemsida och kommunicerar med andra skolor i Sverige och Italien.